PİYASA VERİLERİ

Son Değer

Değişim

*Veriler, 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.

BIST 100

Loading
Gedik Yatırım'da Hesap
Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

Yurt Dışı Hisse Senedi Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Yurt Dışı Hisse Senedi Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Yayınlanma Tarihi: 06.02.2024


Yatırım dünyasında hisse senetleri, şirketlerin sermaye yapısının bir parçasını oluşturan ve sahiplerine belirli haklar tanıyan önemli finansal araçlardır. Türkiye'de ikamet eden yatırımcılar için, hem yurt içi hem de yurt dışı hisse senetlerinden elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu altında özel düzenlemelere tabidir. Bu gelirler bireysel yatırımcılar için menkul sermaye iradı olarak, şirketler için ise kurum kazancının bir parçası olarak ele alınır ancak yurt dışı hisse senetlerinden elde edilen gelirler için vergilendirme kuralları, yatırımcının yerleşiklik durumuna ve elde edilen gelirin türüne bağlı olarak farklılık gösterir.

Yurt Dışı Hisse Senedi Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi ile İlgili Yükümlülükler

Tam mükellef gerçek kişi

 • Stopaja tabi değildir.
 • Alım satım kazancı Türk Lirası bazında hesaplanır.
 • ÜFE artış oranının %10 veya üzerinde olması şartıyla, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere iktisap bedeli ÜFE artış oranında endekslenir.
 • Alım satım zararları, alım satım karlarına mahsup edilir.
 • Kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir.

Dar mükellef gerçek kişi (*2)

 • Stopaja tabi değildir.
 • İşlemler sonucu elde edilen kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu 7. maddesi uyarınca Türkiye’de elde edilmemiş olması durumunda beyan edilmez. (*4)

Tam mükellef kurum

 • Stopaja tabi değildir.
 • Kurum kazancına dahil edilir.

Dar mükellef kurum (*1-2)

 • Stopaja tabi değildir.
 • İşlemler sonucu elde edilen kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu 7. maddesi uyarınca Türkiye’de elde edilmemiş olması durumunda beyan edilmez. (*4)

Yurt Dışı Hisse Senedi Alım-Satım Kazançları

Yurt dışı hisse senetleri üzerinden elde edilen alım-satım kazançları, Türkiye'de vergilendirme açısından özel bir muameleye tabidir. Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesi, genellikle yurt içi hisse senetlerinin alım-satımından elde edilen kazançlar için uygulanır ancak yurt dışı hisse senetleri için vergilendirme, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının varlığına göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, yurt dışı hisse senetlerinden elde edilen kazançlar için uygulanan vergi mevzuatı ve oranları, söz konusu gelirlerin niteliğine ve yatırımcının statüsüne göre farklılık gösterebilir.


yurt dışı hisse

Yurt dışı borsalar ürünlerimizi keşfedin!

Uluslararası Piyasalardaki işlemlere ilişkin detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yurt Dışı Hisse Senedi Kâr Payı (Temettü) Gelirleri


temettü

Yurt dışı hisse senedi temettüleri, Türkiye'de bireyler ve kurumlar için farklı vergisel yükümlülükler altında değerlendirilir. Bireysel yatırımcılar için bu gelirler, menkul sermaye iradı olarak kabul edilerek Gelir Vergisi Kanunu kapsamında belirlenen kurallar ve stopaj oranlarına göre vergilendirilir. Öte yandan kurumlar için yurt dışı hisse senedi temettü gelirleri doğrudan kurumlar vergisi matrahına dahil edilir. Bu süreç çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve Türkiye'nin diğer ülkelerle yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde yönetilir. Bu da yatırımcıların yurt dışında ödenen vergileri Türkiye'deki vergi yükümlülüklerinden mahsup etmelerine olanak tanır.

Yurt Dışı Hisse Senedi Kâr Payı (Temettü) Gelirlerinin Vergilendirilmesi ile İlgili Yükümlülükler

Tam mükellef gerçek kişi

 • Stopaja tabi değildir.
 • Elde edilen gelirinin 2023 yılı için 8.400 (2024 yılı için 13.000) TL'lik beyan sınırını aşması halinde, tamamı beyan edilir (Yurt dışında ödenen vergiler mahsup edilebilir).
 • 2023 yılı için 8.400 (2024 yılı için 13.000) TL’lik beyan sınırının hesabında; yurt dışında ihraç edilen hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri ile yine yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirleri ve yurt dışı bankalardan elde edilen mevduat faizleri toplamının dikkate alınması gerekir.
 • Enflasyon indirimi uygulanmaz.

Dar mükellef gerçek kişi (*2)

 • Stopaja tabi değildir.
 • İşlemler sonucu elde edilen kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu 7. maddesi uyarınca Türkiye’de elde edilmemiş olması durumunda beyan edilmez. (*4)

Tam mükellef kurum (*5-6)

 • Stopaja tabi değildir.
 • Kurum kazancına dahil edilir.

Dar mükellef kurum (*1-2)

 • Stopaja tabi değildir.
 • İşlemler sonucu elde edilen kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu 7. maddesi uyarınca Türkiye’de elde edilmemiş olması durumunda beyan edilmez. (*4)


Yurt dışı hisse senetlerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi, yatırımcının statüsü, elde edilen gelirin türü ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının varlığı gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Bu nedenle yatırımcıların mevcut vergi mevzuatını dikkatli bir şekilde incelemeleri, kazançlarını uygun şekilde beyan etmeleri ve gerekli durumlarda vergi danışmanlığı hizmeti almaları tavsiye edilir. Bu yaklaşım yatırımcıların vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken olası sıkıntılardan kaçınmalarını sağlayacaktır.

 

Dipnotlar

(1) Dar mükellef kurumlar ile ilgili belirlemeler Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar açısından geçerlidir.

(2) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri saklıdır.

(3) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Yatırım fon ve ortaklıkları ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen kurumlar da söz konusu uygulamanın kapsamında değerlendirilmiştir.

(4) İşlemler sonucu elde edilen kazançların, Gelir Vergisi Kanunu Madde 7 uyarınca Türkiye’de elde edilmemiş olduğu kabul edilmiştir. Kazancın Türkiye’de elde edilmesi durumunda beyan edilmesi gerekecektir. Bu çerçevede kazanca ilişkin nakit transferlerinin takibi önem arz etmektedir.

(5) KVK’nın “5/1-b” maddesi uyarınca kurumların yurt dışından elde ettikleri iştirak kazançlarının istisnadan yararlanabilmesi için;

        - İştirak edilen kurumun anonim veya limited şirket niteliğinde bir kurum olması,

        - İştirak edilen kurumun kanuni ve iş merkezinin Türkiye’de bulunmaması,

        - İştirak payını elinde tutan kurumun, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip olması,

        - İştirak kazancının elde edildiği tarih itibarıyla, iştirak payının kesintisiz olarak en az bir  yıl süre ile elde tutulması,

     - İştirak kazancının iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında (iştirakin esas faaliyet konusunun finansman, sigorta ya da menkul kıymet yatırımı olması halinde Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında) gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,

   - İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi gerekmektedir.

Kazancın istisna kapsamında değerlendirilebilmesi, yukarıda belirtilen şartların birlikte sağlanmasına bağlıdır. Aksi durumda istisnadan yararlanılması mümkün değildir. Şartların sağlanması halinde istisna %100 olarak uygulanmaktadır.

(6) 7491 sayılı kanun ile 01.01.2023 tarihinden itibaren, Kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan anonim ve limited şirketin ödenmiş sermeyesinin en az %50’sine sahipsen ve bunlardan elde ettiğin temettü kazancını, kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini vereceğin tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi; en az bir yıl süreyle elde bulundurma ve asgari %15 vergi yükü taşıma şartını aranmaz. Ancak, bu durumda istisnayı da %100 değil, %50 uygulanır.

İnternet sitemizde yapılan bu paylaşımlar, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir şekilde yatırımcılara telkinde bulunma, yatırımcıları yönlendirme yahut yatırımcılara kar/zarar vaadi verme şeklinde yorumlanamaz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar